TopBuild Corp (BLD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 848 565 240 069 139 779 330 007 184 807 100 929 56 521
Inwestycje krótkoterminowe 36 939 34 257 26 692 17 689 17 098 27 685 15 221
Należności 799 009 836 071 668 419 427 340 428 844 407 106 308 508
Zapasy 364 731 438 644 352 801 161 369 149 078 168 977 131 342
Pozostałe aktywa obrotowe 36 939 34 257 26 692 17 689 17 098 27 685 15 221
Aktywa obrotowe razem 2 049 240 1 549 040 1 187 690 936 405 779 827 704 697 511 592
Inwestycje długotrminowe 3 113 610 3 057 790 3 070 840 1 878 880 1 824 140 1 749 830 1 237 960
Rzeczowe aktywa trwałe 264 487 253 484 244 574 180 053 178 080 167 961 107 121
Wartość firmy 2 042 570 1 966 990 1 949 760 1 410 680 1 367 920 1 364 020 1 077 190
Wartości niematerialne 591 058 614 967 684 209 190 605 181 122 199 387 33 243
Pozostałe aktywa trwałe 10 865 16 453 13 211 11 317 5 623 5 294 2 278
Aktywa razem 5 162 850 4 606 830 4 258 530 2 815 280 2 603 960 2 454 530 1 749 550

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 469 585 487 114 461 917 331 710 307 970 313 172 263 814
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 48 956 42 275 41 027 23 326 34 272 26 852 12 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 252 997 260 250 230 482 141 441 134 512 104 236 75 087
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 771 538 789 639 733 426 496 477 476 754 444 260 351 401
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 377 180 1 423 930 1 462 250 683 396 697 955 716 622 229 387
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 60 337 62 132 52 835 64 299 47 092 45 339 39 402
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 599 200 2 677 120 2 622 100 1 466 490 1 451 070 1 382 430 753 030
Akcje zwykłe 31 598 32 214 32 802 32 918 33 806 34 921 35 898
Zyski (straty) zatrzymane 2 370 920 1 756 660 1 200 680 876 660 632 862 441 867 307 115
Akcje własne -699 327 -692 799 -431 030 -386 669 -330 018 -216 607 -141 582
Kapitał własny 2 563 660 1 929 710 1 636 430 1 348 790 1 152 890 1 072 100 996 519
Pasywa razem 5 162 850 4 606 830 4 258 530 2 815 280 2 603 960 2 454 530 1 749 550