TopBuild Corp (BLD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 139 779 330 007 184 807 100 929 56 521
Inwestycje krótkoterminowe 26 692 17 689 17 098 27 685 15 221
Należności 668 419 427 340 428 844 407 106 308 508
Zapasy 352 801 161 369 149 078 168 977 131 342
Pozostałe aktywa obrotowe 26 692 17 689 17 098 27 685 15 221
Aktywa obrotowe razem 1 187 690 936 405 779 827 704 697 511 592
Inwestycje długotrminowe 3 070 840 1 878 880 1 824 140 1 749 830 1 237 960
Rzeczowe aktywa trwałe 244 574 180 053 178 080 167 961 107 121
Wartość firmy 1 949 760 1 410 680 1 367 920 1 364 020 1 077 190
Wartości niematerialne 684 209 190 605 181 122 199 387 33 243
Pozostałe aktywa trwałe 13 211 11 317 5 623 5 294 2 278
Aktywa razem 4 258 530 2 815 280 2 603 960 2 454 530 1 749 550

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 461 917 331 710 307 970 313 172 263 814
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 41 027 23 326 34 272 26 852 12 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 230 482 141 441 134 512 104 236 75 087
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 733 426 496 477 476 754 444 260 351 401
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 462 250 683 396 697 955 716 622 229 387
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 52 835 64 299 47 092 45 339 39 402
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 622 100 1 466 490 1 451 070 1 382 430 753 030
Akcje zwykłe 32 802 32 918 33 806 34 921 35 898
Zyski (straty) zatrzymane 1 200 680 876 660 632 862 441 867 307 115
Akcje własne -431 030 -386 669 -330 018 -216 607 -141 582
Kapitał własny 1 636 430 1 348 790 1 152 890 1 072 100 996 519
Pasywa razem 4 258 530 2 815 280 2 603 960 2 454 530 1 749 550