Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -3 627 540 8 491 800 3 806 270 1 758 680 365 614 122 249
Amortyzacja 177 200 346 200 175 134 200 138 100 148 700
Zmiana stanu należności 71 108 427 650 26 752 229 -72 404 92 499
Zmiana stanu zapasów 147 077 522 225 68 246 -29 808 -10 989 69 843
Zmiana stanu gotówki 920 754 748 718 -123 527 269 849 89 818 -84 462
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 194 400 1 313 000 575 328 457 897 285 494 103 885
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -114 157 -241 606 -98 920 -98 532 -129 828 -115 127
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 207 590 -1 568 880 -60 250 -208 889 -186 978 -175 572
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 973 576 -110 858 -523 041 -22 758 -48 680 341