Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 790 670 1 739 840 991 118 1 114 640 844 796 754 978
Inwestycje krótkoterminowe 147 783 235 668 101 480 113 271 196 864 156 460
Należności 494 645 847 074 419 424 392 672 392 443 464 847
Zapasy 719 316 1 144 480 622 253 554 007 583 815 594 804
Pozostałe aktywa obrotowe 147 783 235 668 101 480 113 271 196 864 156 460
Aktywa obrotowe razem 3 157 980 3 978 180 2 139 840 2 180 160 2 023 480 1 976 650
Inwestycje długotrminowe 10 343 700 31 573 400 10 832 800 5 828 700 3 587 590 2 296 360
Rzeczowe aktywa trwałe 498 612 981 904 491 371 499 339 508 690 493 496
Wartość firmy 406 488 694 686 291 916 264 131 219 770 506 069
Wartości niematerialne 332 147 507 878 199 497 145 525 133 123 174 113
Pozostałe aktywa trwałe 94 599 205 338 86 723 79 636 70 298 94 949
Aktywa razem 13 501 700 35 551 600 12 972 600 8 008 860 5 611 070 4 273 010

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 135 041 283 882 139 451 107 014 122 450 135 182
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 465 978 1 798 426 172 493 420
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 433 202 1 077 020 490 287 372 309 327 852 367 094
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 568 708 1 361 880 631 536 905 495 450 795 502 696
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 197 720 21 028 12 258 13 579 438 937 434 581
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 195 912 364 382 196 971 160 923 147 766 183 276
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 886 410 8 217 320 3 092 680 2 253 800 1 590 740 1 342 760
Akcje zwykłe 29 785 59 662 29 768 29 843 29 836 29 655
Zyski (straty) zatrzymane 9 898 200 27 014 500 9 268 010 5 470 780 3 722 070 1 830 440
Akcje własne -263 586 -212 580 -99 907 -38 397 -49 129 -217
Kapitał własny 9 615 250 27 334 300 9 879 940 5 755 060 4 020 330 2 930 250
Pasywa razem 13 501 700 35 551 600 12 972 600 8 008 860 5 611 070 4 273 010