Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
2018
(3 mar 2018)
2017
(4 mar 2017)
Zysk (strata) netto 104 107 3 486 15 436 61 914 45 694 79 488 85 790
Amortyzacja 42 403 49 993 51 440 46 795 49 798 54 843 35 607
Zmiana stanu należności 54 509 -7 325 -20 889 4 039 -21 125 26 409 14 651
Zmiana stanu zapasów 1 113 8 577 -42 351 11 232 48 411 11 619 10 023
Zmiana stanu gotówki -17 659 -9 694 32 325 -2 135 -2 695 -229 -70 632
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 102 696 100 471 141 863 107 262 96 423 127 463 124 001
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -45 177 -21 841 -26 165 -51 428 -60 717 -53 196 -68 061
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -27 710 9 283 -2 147 -47 038 -53 696 -225 734 -183 758
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -91 023 -120 572 -107 876 -74 514 -32 326 98 334 18 662