Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
2018
(3 mar 2018)
2017
(4 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 19 924 37 583 47 277 14 952 17 087 19 782 20 011
Inwestycje krótkoterminowe 26 517 20 820 25 160 25 481 16 451 17 576 8 724
Należności 223 101 168 592 175 917 196 806 192 767 213 892 187 483
Zapasy 112 010 110 897 102 320 144 671 133 439 85 028 73 409
Pozostałe aktywa obrotowe 26 517 20 820 25 160 25 481 16 451 17 576 8 724
Aktywa obrotowe razem 383 101 337 892 350 674 381 910 371 898 336 278 297 461
Inwestycje długotrminowe 532 264 549 971 664 425 747 081 696 270 686 042 487 197
Rzeczowe aktywa trwałe 248 867 249 995 298 443 324 386 315 823 304 063 246 748
Wartość firmy 129 026 130 102 130 098 185 516 185 832 180 956 101 334
Wartości niematerialne 67 375 72 481 130 053 140 191 148 235 167 349 106 686
Pozostałe aktywa trwałe 45 642 49 481 46 967 44 096 46 380 23 690 19 363
Aktywa razem 915 365 887 863 1 015 100 1 128 990 1 068 170 1 022 320 784 658

Pasywa

w tys. USD

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
2018
(3 mar 2018)
2017
(4 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 86 549 92 104 76 204 69 056 72 219 68 416 63 182
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 1 000 2 000 5 400 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 156 000 139 842 139 348 202 401 155 293 139 736 122 876
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 242 549 232 946 217 552 276 857 227 512 208 152 186 058
Długoterminowe zobowiązania finansowe 169 837 162 000 163 000 212 500 245 724 215 860 65 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 66 505 55 348 71 546 71 241 88 207 71 566 51 135
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 518 957 501 664 522 354 612 213 571 851 510 965 314 081
Akcje zwykłe 22 007 24 920 25 955 26 474 27 802 28 534 28 781
Zyski (straty) zatrzymane 273 740 254 825 357 243 388 010 367 597 373 259 341 996
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 396 408 386 199 492 745 516 778 496 317 511 355 470 577
Pasywa razem 915 365 887 863 1 015 100 1 128 990 1 068 170 1 022 320 784 658