Visteon Corp. (VC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 756 000 2 773 000 2 548 000 2 945 000 2 984 000 3 146 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 388 000 2 519 000 2 303 000 2 621 000 2 573 000 2 647 000
Zysk ze sprzedaży brutto 368 000 254 000 245 000 324 000 411 000 499 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 188 000 175 000 193 000 221 000 193 000 222 000
Zysk operacyjny 179 000 79 000 52 000 103 000 218 000 277 000
Koszty odsetek netto 10 000 8 000 11 000 9 000 7 000 16 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 175 000 81 000 -20 000 106 000 216 000 223 000
Podatek dochodowy 45 000 31 000 28 000 24 000 43 000 48 000
Udziały niekontrolujące 6 000 9 000 8 000 11 000 10 000 16 000
Zysk (strata) netto 124 000 41 000 -56 000 70 000 164 000 176 000