Visteon Corp. (VC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 520 000 452 000 496 000 466 000 463 000 706 000
Inwestycje krótkoterminowe 63 000 70 000 75 000 91 000 76 000 53 000
Należności 776 000 637 000 589 000 616 000 569 000 652 000
Zapasy 348 000 262 000 177 000 169 000 184 000 189 000
Pozostałe aktywa obrotowe 63 000 70 000 75 000 91 000 76 000 53 000
Aktywa obrotowe razem 1 710 000 1 424 000 1 341 000 1 345 000 1 296 000 1 603 000
Inwestycje długotrminowe 740 000 810 000 930 000 926 000 711 000 701 000
Rzeczowe aktywa trwałe 364 000 388 000 436 000 436 000 397 000 377 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 99 000 118 000 127 000 127 000 129 000 132 000
Pozostałe aktywa trwałe 62 000 64 000 80 000 91 000 98 000 105 000
Aktywa razem 2 450 000 2 234 000 2 271 000 2 271 000 2 007 000 2 304 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 657 000 522 000 500 000 511 000 436 000 470 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 13 000 4 000 0 37 000 57 000 46 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 365 000 326 000 324 000 250 000 228 000 285 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 035 000 852 000 824 000 798 000 721 000 801 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 336 000 349 000 349 000 348 000 348 000 347 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 179 000 273 000 414 000 364 000 333 000 372 000
Udziały niekontrolujące 99 000 100 000 123 000 115 000 117 000 124 000
Zobowiązania razem 1 775 000 1 718 000 1 884 000 1 791 000 1 542 000 1 667 000
Akcje zwykłe 28 100 28 000 27 900 28 100 29 500 31 600
Zyski (straty) zatrzymane 1 788 000 1 664 000 1 623 000 1 679 000 1 609 000 1 445 000
Akcje własne -2 253 000 -2 269 000 -2 281 000 -2 275 000 -2 264 000 -1 974 000
Kapitał własny 675 000 516 000 387 000 480 000 465 000 637 000
Pasywa razem 2 450 000 2 234 000 2 271 000 2 271 000 2 007 000 2 304 000