Visteon Corp. (VC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 41 000 -56 000 70 000 164 000 176 000
Amortyzacja 108 000 104 000 100 000 91 000 87 000
Zmiana stanu należności 48 000 -27 000 47 000 -83 000 30 000
Zmiana stanu zapasów 85 000 8 000 -15 000 -5 000 38 000
Zmiana stanu gotówki -44 000 30 000 3 000 -243 000 -172 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 58 000 168 000 183 000 204 000 217 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -70 000 -104 000 -142 000 -127 000 -99 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -63 000 -98 000 -128 000 -98 000 -175 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -29 000 -58 000 -49 000 -335 000 -233 000