Visteon Corp. (VC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 486 000 124 000 41 000 -56 000 70 000 164 000 176 000
Amortyzacja 104 000 108 000 108 000 104 000 100 000 91 000 87 000
Zmiana stanu należności -40 000 -498 000 48 000 -27 000 47 000 -83 000 30 000
Zmiana stanu zapasów -50 000 -176 000 85 000 8 000 -15 000 -5 000 38 000
Zmiana stanu gotówki -5 000 -384 000 -44 000 30 000 3 000 -243 000 -172 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 267 000 167 000 58 000 168 000 183 000 204 000 217 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -125 000 -81 000 -70 000 -104 000 -142 000 -127 000 -99 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -123 000 -68 000 -63 000 -98 000 -128 000 -98 000 -175 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -156 000 -9 000 -29 000 -58 000 -49 000 -335 000 -233 000