TJX Companies, Inc. (TJX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 3 282 820 90 470 3 272 190 3 059 800 2 607 950
Amortyzacja 868 002 870 758 867 303 819 655 725 957
Zmiana stanu należności 134 759 111 140 39 963 19 132 68 335
Zmiana stanu zapasów 1 624 180 -535 203 293 559 391 790 542 284
Zmiana stanu gotówki -4 242 800 7 252 820 186 523 -234 413 -208 449
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 057 480 4 561 890 4 066 540 4 088 460 3 025 620
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 044 790 -568 021 -1 223 120 -1 125 140 -1 057 620
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 046 390 -578 597 -1 461 970 -623 552 -1 012 740
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 199 760 -3 228 260 -2 414 870 -3 097 480 -2 297 350