TJX Companies, Inc. (TJX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 477 000 6 226 760 10 469 600 3 216 750 3 030 230 3 264 640
Inwestycje krótkoterminowe 478 000 438 099 434 977 415 017 513 662 706 676
Należności 682 000 632 160 497 401 386 261 346 298 327 166
Zapasy 5 819 000 5 961 570 4 337 390 4 872 590 4 579 030 4 187 240
Pozostałe aktywa obrotowe 478 000 438 099 434 977 415 017 513 662 706 676
Aktywa obrotowe razem 12 456 000 13 258 600 15 739 300 8 890 620 8 469 220 8 485 730
Inwestycje długotrminowe 15 893 000 15 202 900 15 074 200 15 254 400 5 856 810 5 572 290
Rzeczowe aktywa trwałe 5 783 000 5 270 830 5 036 100 5 325 050 5 255 210 5 006 050
Wartość firmy 97 000 96 662 98 998 95 546 97 552 100 069
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 397 400 408 801 458 206 455 546 244 365 210 563
Aktywa razem 28 349 000 28 461 500 30 813 600 24 145 000 14 326 000 14 058 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 3 794 000 4 465 430 4 823 400 2 672 560 2 644 140 2 488 370
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 500 000 0 749 684 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 011 000 6 002 710 5 230 590 4 477 690 2 887 230 2 637 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 10 305 000 10 468 100 10 803 700 7 150 250 5 531 370 5 125 540
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 859 000 3 354 840 5 332 920 2 236 620 2 476 870 2 452 520
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 919 000 1 015 720 1 063 900 851 116 1 110 980 1 098 590
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 21 985 000 22 458 500 24 980 900 18 196 800 9 277 420 8 909 710
Akcje zwykłe 1 166 000 1 199 990 1 199 930 1 208 160 1 241 150 1 273 650
Zyski (straty) zatrzymane 5 815 000 5 508 950 4 973 540 5 422 280 4 461 740 4 962 160
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 364 000 6 002 990 5 832 680 5 948 210 5 048 610 5 148 310
Pasywa razem 28 349 000 28 461 500 30 813 600 24 145 000 14 326 000 14 058 000