AT&T, Inc. (T)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 120 741 000 168 864 000 171 760 000 181 193 000 170 756 000 160 546 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 50 848 000 79 807 000 79 920 000 84 141 000 79 419 000 77 379 000
Zysk ze sprzedaży brutto 69 893 000 89 057 000 91 840 000 97 052 000 91 337 000 83 167 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 28 961 000 37 944 000 38 039 000 39 422 000 36 765 000 34 917 000
Zysk operacyjny 22 911 000 28 251 000 25 285 000 29 413 000 26 094 000 23 735 000
Koszty odsetek netto 6 108 000 6 884 000 7 925 000 8 422 000 7 957 000 6 300 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 094 000 26 947 000 -2 856 000 18 468 000 24 873 000 15 139 000
Podatek dochodowy 3 780 000 5 468 000 965 000 3 493 000 4 920 000 -14 708 000
Udziały niekontrolujące 1 469 000 1 398 000 1 355 000 1 072 000 583 000 397 000
Zysk (strata) netto -8 727 000 19 874 000 -5 369 000 13 900 000 19 370 000 29 450 000