AT&T, Inc. (T)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -8 727 000 19 874 000 -5 369 000 13 900 000 19 370 000 29 450 000
Amortyzacja 18 021 000 33 868 000 28 516 000 28 217 000 28 430 000 24 387 000
Zmiana stanu należności -6 105 000 -2 644 000 -2 421 000 -3 836 000 9 950 000 -272 000
Zmiana stanu zapasów -341 000 3 464 000 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -17 468 000 11 429 000 -2 390 000 6 926 000 -45 294 000 44 710 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 35 812 000 41 957 000 43 130 000 48 668 000 43 602 000 39 151 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -19 626 000 -16 527 000 -15 675 000 -19 435 000 -20 758 000 -20 647 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -26 899 000 -32 089 000 -13 548 000 -16 690 000 -63 145 000 -20 371 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -59 564 000 1 578 000 -32 007 000 -25 083 000 -25 989 000 25 930 000