AT&T, Inc. (T)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 19 874 000 -5 369 000 13 900 000 19 370 000 29 450 000
Amortyzacja 33 868 000 28 516 000 28 217 000 28 430 000 24 387 000
Zmiana stanu należności -2 644 000 -2 421 000 -3 836 000 9 950 000 -272 000
Zmiana stanu zapasów 3 464 000 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 11 429 000 -2 390 000 6 926 000 -45 294 000 44 710 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 41 957 000 43 130 000 48 668 000 43 602 000 39 151 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -16 527 000 -15 675 000 -19 435 000 -20 758 000 -20 647 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -32 089 000 -13 548 000 -16 690 000 -63 145 000 -20 371 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 578 000 -32 007 000 -25 083 000 -25 989 000 25 930 000