AT&T, Inc. (T)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 701 000 21 169 000 9 740 000 12 130 000 5 204 000 50 498 000
Inwestycje krótkoterminowe 14 818 000 17 793 000 22 053 000 19 995 000 19 751 000 12 126 000
Należności 11 466 000 17 571 000 20 215 000 22 636 000 26 472 000 16 522 000
Zapasy 3 123 000 3 464 000 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 14 818 000 17 793 000 22 053 000 19 995 000 19 751 000 12 126 000
Aktywa obrotowe razem 33 108 000 59 997 000 52 008 000 54 761 000 51 427 000 79 146 000
Inwestycje długotrminowe 369 745 000 491 625 000 473 753 000 496 908 000 480 437 000 364 951 000
Rzeczowe aktywa trwałe 127 445 000 125 904 000 127 315 000 130 128 000 131 473 000 125 222 000
Wartość firmy 67 895 000 133 223 000 135 259 000 146 241 000 146 370 000 105 449 000
Wartości niematerialne 129 446 000 159 493 000 146 316 000 157 617 000 163 827 000 114 276 000
Pozostałe aktywa trwałe 16 920 000 38 177 000 35 120 000 31 465 000 29 113 000 15 997 000
Aktywa razem 402 853 000 551 622 000 525 761 000 551 669 000 531 864 000 444 097 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 31 101 000 30 756 000 31 836 000 29 640 000 27 018 000 24 439 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 7 597 000 25 875 000 3 470 000 11 838 000 10 255 000 38 374 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 17 475 000 28 957 000 28 132 000 27 433 000 27 147 000 18 576 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 56 173 000 85 588 000 63 438 000 68 911 000 64 420 000 81 389 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 128 423 000 152 820 000 153 775 000 151 309 000 166 250 000 125 972 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 36 109 000 42 872 000 46 634 000 48 209 000 49 451 000 51 522 000
Udziały niekontrolujące 8 957 000 17 523 000 17 567 000 17 713 000 9 795 000 1 146 000
Zobowiązania razem 305 353 000 385 290 000 364 088 000 367 448 000 347 775 000 303 236 000
Akcje zwykłe 7 166 000 7 168 000 7 157 000 7 319 000 6 778 000 6 164 000
Zyski (straty) zatrzymane -19 415 000 42 350 000 37 457 000 57 936 000 58 753 000 50 500 000
Akcje własne -17 082 000 -17 280 000 -17 910 000 -13 085 000 -12 059 000 -12 714 000
Kapitał własny 97 500 000 166 332 000 161 673 000 184 221 000 184 089 000 140 861 000
Pasywa razem 402 853 000 551 622 000 525 761 000 551 669 000 531 864 000 444 097 000