Synaptics Inc (SYNA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(24 cze 2017)
Zysk (strata) netto 257 500 79 600 118 800 -22 900 -124 100 48 800
Amortyzacja 147 500 131 700 78 100 110 000 122 800 92 500
Zmiana stanu należności 93 800 33 000 -34 700 -59 100 33 900 2 600
Zmiana stanu zapasów 87 700 -20 000 -56 700 27 500 -200 -15 000
Zmiana stanu gotówki 39 700 72 900 435 600 26 800 -66 800 15 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 462 700 319 200 221 800 154 200 145 000 152 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -31 100 -21 100 -16 300 -23 700 -41 800 -31 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -482 700 -522 600 -119 900 -20 900 -438 500 -42 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 14 300 274 100 93 900 -106 600 226 700 -94 100