Southwestern Energy Company (SWN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000 3 203 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000 3 203 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 562 000 2 095 000 1 067 000 1 486 000 1 438 000 1 209 000
Zysk operacyjny 7 381 000 2 724 000 16 000 299 000 990 000 725 000
Koszty odsetek netto 184 000 136 000 94 000 65 000 124 000 135 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 900 000 -25 000 -2 705 000 480 000 538 000 953 000
Podatek dochodowy 51 000 0 407 000 -411 000 1 000 -93 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 849 000 -25 000 -3 112 000 891 000 535 000 815 000