Southwestern Energy Company (SWN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 849 000 -25 000 -3 112 000 891 000 535 000 815 000
Amortyzacja 1 174 000 546 000 357 000 471 000 560 000 504 000
Zmiana stanu należności 241 000 792 000 23 000 -236 000 153 000 65 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 22 000 15 000 8 000 -196 000 -715 000 -507 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 154 000 1 363 000 528 000 964 000 1 223 000 1 097 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 115 000 -1 032 000 -896 000 -1 099 000 -1 290 000 -1 268 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 043 000 -2 604 000 -881 000 -1 045 000 -359 000 -1 252 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 089 000 1 256 000 361 000 -115 000 -2 297 000 -352 000