Southwestern Energy Company (SWN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 50 000 28 000 13 000 5 000 201 000 916 000
Inwestycje krótkoterminowe 213 000 225 000 290 000 329 000 174 000 165 000
Należności 1 401 000 1 160 000 368 000 345 000 581 000 428 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 213 000 225 000 290 000 329 000 174 000 165 000
Aktywa obrotowe razem 1 664 000 1 413 000 671 000 679 000 956 000 1 509 000
Inwestycje długotrminowe 11 262 000 10 435 000 4 489 000 6 038 000 4 841 000 6 012 000
Rzeczowe aktywa trwałe 10 903 000 9 938 000 4 111 000 5 267 000 4 656 000 5 772 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 182 000 310 000 215 000 205 000 185 000 240 000
Aktywa razem 12 926 000 11 848 000 5 160 000 6 717 000 5 797 000 7 521 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 835 000 1 282 000 573 000 525 000 609 000 533 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 206 000 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 646 000 1 564 000 439 000 323 000 237 000 247 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 481 000 3 052 000 1 012 000 848 000 846 000 780 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 392 000 5 201 000 3 150 000 2 242 000 2 318 000 4 391 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 596 000 906 000 384 000 262 000 271 000 371 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 602 000 9 301 000 4 663 000 3 471 000 3 435 000 5 542 000
Akcje zwykłe 1 110 560 789 658 573 890 539 345 574 632 498 264
Zyski (straty) zatrzymane -2 539 000 -4 388 000 -4 363 000 -1 251 000 -2 142 000 -2 679 000
Akcje własne -327 000 -202 000 -202 000 -202 000 -181 000 -1 000
Kapitał własny 4 324 000 2 547 000 497 000 3 246 000 2 362 000 1 979 000
Pasywa razem 12 926 000 11 848 000 5 160 000 6 717 000 5 797 000 7 521 000