Qualcomm, Inc. (QCOM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(24 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 11 324 000 6 382 000 12 414 000 11 214 000 12 260 000 12 088 000 37 308 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 194 000 1 625 000 854 000 704 000 634 000 699 000 618 000
Należności 3 183 000 5 643 000 3 579 000 4 003 000 2 471 000 2 904 000 3 632 000
Zapasy 6 422 000 6 341 000 3 228 000 2 598 000 1 400 000 1 693 000 2 035 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 194 000 1 625 000 854 000 704 000 634 000 699 000 618 000
Aktywa obrotowe razem 22 464 000 20 724 000 20 075 000 18 519 000 16 765 000 17 384 000 43 593 000
Inwestycje długotrminowe 28 576 000 28 290 000 21 165 000 17 075 000 16 192 000 15 302 000 21 893 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 042 000 5 168 000 4 559 000 3 711 000 3 081 000 2 975 000 3 216 000
Wartość firmy 10 642 000 10 508 000 7 246 000 6 323 000 6 282 000 6 498 000 6 623 000
Wartości niematerialne 1 408 000 1 882 000 1 458 000 1 653 000 2 172 000 2 955 000 3 737 000
Pozostałe aktywa trwałe 6 850 000 6 435 000 5 046 000 3 216 000 2 674 000 883 000 3 544 000
Aktywa razem 51 040 000 49 014 000 41 240 000 35 594 000 32 957 000 32 686 000 65 486 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(24 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 912 000 3 796 000 2 750 000 2 248 000 1 368 000 1 825 000 1 971 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 914 000 1 945 000 2 044 000 500 000 2 496 000 1 005 000 2 495 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 802 000 6 125 000 7 157 000 5 924 000 5 071 000 8 406 000 6 441 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 628 000 11 866 000 11 951 000 8 672 000 8 935 000 11 236 000 10 907 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 484 000 13 537 000 13 701 000 15 226 000 13 437 000 15 365 000 19 398 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 309 000 5 479 000 5 638 000 5 619 000 5 676 000 5 157 000 4 435 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 29 459 000 31 001 000 31 290 000 29 517 000 28 048 000 31 758 000 34 740 000
Akcje zwykłe 1 117 000 1 123 000 1 131 000 1 135 000 1 210 000 1 463 000 1 477 000
Zyski (straty) zatrzymane 20 733 000 17 840 000 9 822 000 5 284 000 4 466 000 663 000 30 088 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 21 581 000 18 013 000 9 950 000 6 077 000 4 909 000 928 000 30 746 000
Pasywa razem 51 040 000 49 014 000 41 240 000 35 594 000 32 957 000 32 686 000 65 486 000