Qualcomm, Inc. (QCOM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(24 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 382 000 24 828 000 11 214 000 12 260 000 12 088 000 37 308 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 625 000 1 708 000 704 000 634 000 699 000 618 000
Należności 5 643 000 7 158 000 4 003 000 2 471 000 2 904 000 3 632 000
Zapasy 6 341 000 6 456 000 2 598 000 1 400 000 1 693 000 2 035 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 625 000 1 708 000 704 000 634 000 699 000 618 000
Aktywa obrotowe razem 20 724 000 40 150 000 18 519 000 16 765 000 17 384 000 43 593 000
Inwestycje długotrminowe 28 290 000 42 330 000 17 075 000 16 192 000 15 302 000 21 893 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 168 000 9 118 000 3 711 000 3 081 000 2 975 000 3 216 000
Wartość firmy 10 508 000 14 492 000 6 323 000 6 282 000 6 498 000 6 623 000
Wartości niematerialne 1 882 000 2 916 000 1 653 000 2 172 000 2 955 000 3 737 000
Pozostałe aktywa trwałe 6 435 000 10 092 000 3 216 000 2 674 000 883 000 3 544 000
Aktywa razem 49 014 000 82 480 000 35 594 000 32 957 000 32 686 000 65 486 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(24 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 796 000 5 500 000 2 248 000 1 368 000 1 825 000 1 971 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 945 000 4 088 000 500 000 2 496 000 1 005 000 2 495 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 125 000 14 314 000 5 924 000 5 071 000 8 406 000 6 441 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 866 000 23 902 000 8 672 000 8 935 000 11 236 000 10 907 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 537 000 27 402 000 15 226 000 13 437 000 15 365 000 19 398 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 479 000 11 276 000 5 619 000 5 676 000 5 157 000 4 435 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 31 001 000 62 580 000 29 517 000 28 048 000 31 758 000 34 740 000
Akcje zwykłe 1 123 000 2 262 000 1 135 000 1 210 000 1 463 000 1 477 000
Zyski (straty) zatrzymane 17 840 000 19 644 000 5 284 000 4 466 000 663 000 30 088 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 18 013 000 19 900 000 6 077 000 4 909 000 928 000 30 746 000
Pasywa razem 49 014 000 82 480 000 35 594 000 32 957 000 32 686 000 65 486 000