Paylocity Holding Corp (PCTY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 139 756 206 743 285 407 161 790 137 193 103 468
Inwestycje krótkoterminowe 4 076 170 1 819 870 1 372 820 1 430 040 1 237 590 957 338
Należności 15 754 6 267 4 923 4 358 3 453 2 040
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 4 076 170 1 819 870 1 372 820 1 430 040 1 237 590 957 338
Aktywa obrotowe razem 4 231 680 2 032 880 1 663 150 1 596 190 1 378 240 1 062 850
Inwestycje długotrminowe 577 331 382 002 322 494 207 752 129 359 74 595
Rzeczowe aktywa trwałe 62 839 59 835 66 737 70 056 62 029 40 756
Wartość firmy 101 949 33 650 21 655 9 590 9 590 6 003
Wartości niematerialne 107 460 58 045 49 861 38 237 34 096 26 301
Pozostałe aktywa trwałe 236 813 174 886 130 628 83 397 1 504 1 535
Aktywa razem 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940 1 507 600 1 137 440

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 8 374 4 230 1 755 3 954 2 990 2 046
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 112 160 1 862 790 1 407 180 1 452 090 1 267 860 972 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 120 530 1 867 020 1 408 940 1 456 050 1 270 840 974 806
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 100 000 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 681 1 958 1 747 32 986 23 930 14 621
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 195 550 1 937 960 1 592 740 1 495 980 1 294 780 989 828
Akcje zwykłe 55 036 54 318 53 547 52 914 52 425 51 415
Zyski (straty) zatrzymane 325 868 235 091 164 272 99 817 -6 678 -45 276
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 613 463 476 930 392 908 307 964 212 824 147 613
Pasywa razem 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940 1 507 600 1 137 440