PBF Energy Inc (PBF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 38 324 800 46 830 300 27 253 400 15 115 900 24 508 200 27 186 100 21 786 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 32 671 300 39 049 100 23 826 800 14 275 600 21 387 500 24 503 400 18 863 600
Zysk ze sprzedaży brutto 5 653 500 7 781 200 3 426 600 840 300 3 120 700 2 682 700 2 923 020
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 362 500 468 700 247 300 248 500 284 000 276 955 214 773
Zysk operacyjny 1 979 300 4 202 400 626 600 -1 889 500 618 300 315 026 731 676
Koszty odsetek netto 63 800 246 000 317 500 258 200 159 600 169 911 154 427
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 885 800 3 557 600 327 600 -1 331 200 479 500 208 798 799 015
Podatek dochodowy 723 800 584 800 12 100 2 100 104 300 33 507 315 584
Udziały niekontrolujące 21 500 96 000 84 500 59 100 55 800 46 976 67 914
Zysk (strata) netto 2 140 500 2 876 800 231 000 -1 392 500 318 900 127 567 414 474