PBF Energy Inc (PBF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 341 500 1 609 500 814 900 597 286 573 021
Inwestycje krótkoterminowe 75 000 58 800 51 600 55 608 63 589
Należności 1 277 600 512 900 835 000 718 207 952 552
Zapasy 2 505 100 1 686 200 2 122 200 1 865 830 2 213 800
Pozostałe aktywa obrotowe 75 000 58 800 51 600 55 608 63 589
Aktywa obrotowe razem 5 199 200 3 867 400 3 823 700 3 236 930 3 802 960
Inwestycje długotrminowe 6 442 200 6 632 400 5 308 700 4 768 480 4 315 030
Rzeczowe aktywa trwałe 4 902 200 4 843 300 4 023 200 3 820 890 3 479 210
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 9 600 10 100 24 300 25 648 537
Pozostałe aktywa trwałe 813 300 942 500 954 800 873 443 781 646
Aktywa razem 11 641 400 10 499 800 9 132 400 8 005 420 8 117 990

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 911 700 407 000 601 400 488 432 578 551
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 11 100 21 800 6 500 2 378 16 608
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 836 900 2 022 700 1 901 300 1 643 700 1 823 790
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 759 700 2 451 500 2 509 200 2 134 520 2 418 950
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 366 400 4 721 900 2 083 300 1 931 320 2 175 040
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 300 700 268 500 624 400 650 740 587 901
Udziały niekontrolujące 606 600 559 500 545 900 572 014 566 295
Zobowiązania razem 9 715 200 8 857 000 6 092 800 5 328 950 5 781 340
Akcje zwykłe 120 240 119 618 119 888 115 190 109 779
Zyski (straty) zatrzymane -796 100 -1 027 100 401 200 225 838 236 786
Akcje własne -169 100 -167 300 -165 700 -160 800 -152 585
Kapitał własny 1 926 200 1 642 800 3 039 600 2 676 460 2 336 650
Pasywa razem 11 641 400 10 499 800 9 132 400 8 005 420 8 117 990