PBF Energy Inc (PBF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 783 500 2 203 600 1 341 500 1 609 500 814 900 597 286 573 021
Inwestycje krótkoterminowe 267 500 122 800 75 000 58 800 51 600 55 608 63 589
Należności 1 362 500 1 456 300 1 277 600 512 900 835 000 718 207 952 552
Zapasy 3 183 100 2 763 600 2 505 100 1 686 200 2 122 200 1 865 830 2 213 800
Pozostałe aktywa obrotowe 267 500 122 800 75 000 58 800 51 600 55 608 63 589
Aktywa obrotowe razem 6 596 600 6 546 300 5 199 200 3 867 400 3 823 700 3 236 930 3 802 960
Inwestycje długotrminowe 7 791 200 7 002 800 6 442 200 6 632 400 5 308 700 4 768 480 4 315 030
Rzeczowe aktywa trwałe 4 978 100 5 361 000 4 902 200 4 843 300 4 023 200 3 820 890 3 479 210
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 9 600 10 100 24 300 25 648 537
Pozostałe aktywa trwałe 1 199 300 962 700 813 300 942 500 954 800 873 443 781 646
Aktywa razem 14 387 800 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400 8 005 420 8 117 990

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 959 000 854 600 911 700 407 000 601 400 488 432 578 551
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 12 200 535 900 11 100 21 800 6 500 2 378 16 608
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 246 100 3 810 200 2 836 900 2 022 700 1 901 300 1 643 700 1 823 790
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 217 300 5 200 700 3 759 700 2 451 500 2 509 200 2 134 520 2 418 950
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 292 000 1 492 800 4 366 400 4 721 900 2 083 300 1 931 320 2 175 040
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 565 100 661 000 300 700 268 500 624 400 650 740 587 901
Udziały niekontrolujące 143 000 126 800 606 600 559 500 545 900 572 014 566 295
Zobowiązania razem 7 899 500 8 619 900 9 715 200 8 857 000 6 092 800 5 328 950 5 781 340
Akcje zwykłe 124 954 122 598 120 240 119 618 119 888 115 190 109 779
Zyski (straty) zatrzymane 4 089 900 2 056 000 -796 100 -1 027 100 401 200 225 838 236 786
Akcje własne -868 200 -327 000 -169 100 -167 300 -165 700 -160 800 -152 585
Kapitał własny 6 488 300 4 929 200 1 926 200 1 642 800 3 039 600 2 676 460 2 336 650
Pasywa razem 14 387 800 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400 8 005 420 8 117 990