PBF Energy Inc (PBF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 876 800 231 000 -1 392 500 318 900 127 567 414 474
Amortyzacja 533 900 483 800 581 100 447 500 378 596 299 860
Zmiana stanu należności 178 700 764 700 -322 100 116 793 -234 345 332 377
Zmiana stanu zapasów 258 500 818 900 -436 000 256 369 -347 966 350 237
Zmiana stanu gotówki 862 100 -268 000 794 600 217 614 24 265 -213 277
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 772 000 477 300 631 600 933 500 837 938 685 861
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -699 300 -278 000 -205 300 -449 600 -334 514 -337 824
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 010 900 -388 500 -1 026 500 -712 600 -685 597 -687 011
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 899 000 -356 800 2 452 700 -3 300 -128 076 -172 103