Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 66 335 130 964 -796 488 -1 497 700 268 629 320 372
Amortyzacja 35 636 32 147 28 441 78 860 111 281 102 879
Zmiana stanu należności -335 261 74 093 -256 938 -43 403 38 273 8 723
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -871 149 -741 607 1 041 440 128 609 -11 824 3 508
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 182 312 113 760 153 888 346 637 289 925 511 378
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -29 708 -32 249 -28 788 -31 881 -48 868 -49 309
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -56 954 -53 073 815 511 102 455 -142 769 -576 613
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -487 554 -760 116 -2 910 -393 070 -170 611 89 737