Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 130 964 -796 488 -1 497 700 268 629 320 372
Amortyzacja 32 147 28 441 78 860 111 281 102 879
Zmiana stanu należności 74 093 -256 938 -43 403 38 273 8 723
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -741 607 1 041 440 128 609 -11 824 3 508
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 113 760 153 888 346 637 289 925 511 378
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -32 249 -28 788 -31 881 -48 868 -49 309
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -53 073 815 511 102 455 -142 769 -576 613
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -760 116 -2 910 -393 070 -170 611 89 737