Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 177 743 103 063 487 106 1 228 710 187 277 58 668 70 492
Inwestycje krótkoterminowe 25 833 28 139 37 434 78 704 45 361 36 469 52 744
Należności 279 878 296 787 316 024 241 931 498 869 542 272 503 999
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 25 833 28 139 37 434 78 704 45 361 36 469 52 744
Aktywa obrotowe razem 483 454 427 989 840 564 1 549 350 731 507 657 409 627 235
Inwestycje długotrminowe 1 736 360 1 919 900 1 881 980 1 798 600 3 414 390 5 277 500 5 240 040
Rzeczowe aktywa trwałe 75 639 73 290 70 154 76 191 94 492 133 037 123 536
Wartość firmy 1 384 170 1 532 090 1 505 430 1 477 970 2 710 290 4 383 000 4 283 960
Wartości niematerialne 21 240 18 491 21 565 26 642 274 407 588 312 639 928
Pozostałe aktywa trwałe 152 459 134 304 145 206 118 401 89 994 103 459 91 934
Aktywa razem 2 219 810 2 347 890 2 722 550 3 347 950 4 145 900 5 934 910 5 867 280

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 34 588 31 857 36 645 59 771 39 610 31 059 34 632
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 14 913 14 898 2 490 2 219 130 253 1 401
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 339 445 380 228 388 231 382 345 502 078 468 881 495 392
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 388 946 426 983 427 366 444 335 541 818 500 193 531 425
Długoterminowe zobowiązania finansowe 618 421 636 381 1 002 260 1 742 590 1 730 300 1 974 280 1 851 420
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 281 836 315 040 313 425 310 594 249 792 241 314 270 179
Udziały niekontrolujące 0 0 205 232 0 0 0
Zobowiązania razem 1 370 750 1 456 260 1 826 060 2 600 460 2 646 900 2 847 030 2 800 820
Akcje zwykłe 82 201 83 467 84 832 83 395 83 495 91 104 92 431
Zyski (straty) zatrzymane -149 471 -89 063 -155 390 -286 354 510 212 2 094 360 2 048 190
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 849 061 891 632 896 487 747 485 1 499 000 3 087 880 3 066 450
Pasywa razem 2 219 810 2 347 890 2 722 550 3 347 950 4 145 900 5 934 910 5 867 280