Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 4 723 000 7 656 100 6 090 300 5 764 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 790 100 4 909 100 3 925 900 3 712 200
Zysk ze sprzedaży brutto 1 932 900 2 747 000 2 164 400 2 052 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 077 900 1 579 000 1 282 600 1 256 300
Zysk operacyjny 806 700 1 103 900 839 800 754 700
Koszty odsetek netto 119 200 84 400 83 900 94 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 -7 600 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 667 100 1 005 100 723 200 575 300
Podatek dochodowy 127 200 232 700 168 800 144 000
Udziały niekontrolujące 0 0 1 300 -600
Zysk (strata) netto 686 700 772 400 553 100 431 900