Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 686 700 772 400 553 100 431 900
Amortyzacja 191 600 189 100 163 500 152 700
Zmiana stanu należności -363 900 150 800 110 100 53 100
Zmiana stanu zapasów -172 500 326 600 148 600 39 700
Zmiana stanu gotówki 171 000 52 400 31 200 125 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 566 300 688 700 825 700 637 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -246 100 -214 200 -150 500 -131 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -455 500 -207 100 -923 500 -127 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 72 500 -428 600 111 600 -389 700