Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 642 500 471 500 419 100 387 900
Inwestycje krótkoterminowe 274 800 193 500 187 300 166 900
Należności 521 800 885 700 734 900 624 800
Zapasy 1 021 300 1 193 800 867 200 718 600
Pozostałe aktywa obrotowe 274 800 193 500 187 300 166 900
Aktywa obrotowe razem 2 460 400 2 744 500 2 208 500 1 898 200
Inwestycje długotrminowe 3 660 500 5 191 700 5 150 200 4 393 100
Rzeczowe aktywa trwałe 783 700 1 009 500 917 400 824 200
Wartość firmy 1 640 700 2 465 100 2 394 800 2 090 200
Wartości niematerialne 1 000 800 1 383 800 1 420 300 1 168 900
Pozostałe aktywa trwałe 116 400 141 600 244 000 115 000
Aktywa razem 6 120 900 7 936 200 7 358 700 6 291 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 421 600 764 900 620 500 460 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 599 200 400 000 0 399 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 523 900 806 200 724 600 549 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 544 700 1 971 100 1 345 100 1 409 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 074 300 2 309 800 2 572 200 1 784 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 182 700 255 700 364 900 372 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 1 200
Zobowiązania razem 4 034 000 4 871 400 4 583 200 3 864 700
Akcje zwykłe 130 300 137 500 138 700 139 900
Zyski (straty) zatrzymane 2 323 800 2 807 900 2 180 200 1 763 000
Akcje własne -3 345 800 -2 738 700 -2 277 700 -2 079 400
Kapitał własny 2 086 900 3 064 800 2 775 500 2 426 600
Pasywa razem 6 120 900 7 936 200 7 358 700 6 291 300