Energizer Holdings Inc (ENR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto -235 500 144 700 -109 500 39 100 93 500 201 500
Amortyzacja 121 600 118 500 111 900 92 800 45 100 50 200
Zmiana stanu należności -209 600 -7 800 -25 900 124 000 -3 600 25 300
Zmiana stanu zapasów -685 000 217 000 42 000 146 200 6 000 27 900
Zmiana stanu gotówki -272 500 -220 900 201 300 -263 600 144 100 90 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 000 179 700 376 400 149 500 228 700 197 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -92 500 -64 900 -65 300 -55 100 -24 200 -25 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -90 900 -126 400 216 900 -2 922 300 -56 200 2 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 79 100 -1 069 100 393 100 1 272 100 1 226 300 -106 900