Energizer Holdings Inc (ENR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 205 300 477 800 459 800 258 500 522 100 378 000
Inwestycje krótkoterminowe 161 500 283 400 111 400 153 000 85 600 81 200
Należności 451 600 661 200 338 400 364 300 240 300 243 900
Zapasy 771 600 1 456 600 511 300 469 300 323 100 317 100
Pozostałe aktywa obrotowe 161 500 283 400 111 400 153 000 85 600 81 200
Aktywa obrotowe razem 1 590 000 2 879 000 2 210 900 2 036 800 1 171 100 1 020 200
Inwestycje długotrminowe 2 982 100 7 136 000 3 517 400 3 412 800 2 007 700 803 400
Rzeczowe aktywa trwałe 362 100 765 800 352 100 362 000 166 700 176 500
Wartość firmy 1 003 100 2 107 600 1 016 000 1 004 800 244 200 230 000
Wartości niematerialne 1 295 800 3 742 600 1 909 000 1 958 900 232 700 223 800
Pozostałe aktywa trwałe 159 200 252 000 94 100 64 300 81 000 125 400
Aktywa razem 4 572 100 10 015 000 5 728 300 5 449 600 3 178 800 1 823 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 329 400 909 600 378 100 299 000 228 900 219 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 18 800 238 600 846 800 33 500 251 300 108 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 349 700 744 600 423 500 736 500 271 000 254 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 697 900 1 892 800 1 648 400 1 069 000 751 200 582 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 499 400 6 666 800 3 306 900 3 461 600 2 206 800 978 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 118 300 306 600 184 800 176 500 167 300 137 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 441 500 9 303 600 5 419 200 4 905 800 3 154 300 1 738 500
Akcje zwykłe 69 900 136 400 68 800 66 400 59 800 61 700
Zyski (straty) zatrzymane -304 700 -10 000 -66 200 129 500 177 300 198 700
Akcje własne -248 900 -483 200 -176 900 -158 400 -129 400 -72 100
Kapitał własny 130 600 711 400 309 100 543 800 24 500 85 100
Pasywa razem 4 572 100 10 015 000 5 728 300 5 449 600 3 178 800 1 823 600