Central Garden & Pet Co. (CENT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 177 442 852 844 652 712 497 749 482 106 32 397
Inwestycje krótkoterminowe 46 883 67 028 27 498 30 160 20 562 18 045
Należności 376 787 770 768 391 773 300 135 275 908 237 868
Zapasy 938 000 1 370 470 439 615 466 197 427 823 382 101
Pozostałe aktywa obrotowe 46 883 67 028 27 498 30 160 20 562 18 045
Aktywa obrotowe razem 1 553 850 3 087 310 1 525 280 1 307 190 1 217 300 683 056
Inwestycje długotrminowe 1 728 150 3 146 050 814 081 717 827 689 911 623 850
Rzeczowe aktywa trwałe 396 979 657 142 244 667 245 405 217 647 180 913
Wartość firmy 546 436 738 782 289 955 286 077 281 177 256 275
Wartości niematerialne 543 210 268 862 134 924 146 137 152 265 116 067
Pozostałe aktywa trwałe 55 179 1 150 060 28 653 40 208 38 822 70 595
Aktywa razem 3 282 000 6 233 360 2 339 360 2 025 020 1 907 210 1 306 910

Pasywa

w tys. USD

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 215 681 491 084 205 234 149 246 110 259 103 283
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 317 2 162 97 113 122 375
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 249 894 551 392 234 931 129 166 102 583 116 549
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 465 892 1 044 640 440 262 278 525 212 964 220 207
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 186 240 2 369 370 693 956 693 037 692 031 395 278
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 147 429 112 024 40 956 57 281 49 380 54 279
Udziały niekontrolujące 1 006 2 584 871 170 385 1 456
Zobowiązania razem 1 948 300 3 788 860 1 262 560 1 029 010 954 760 671 220
Akcje zwykłe 53 220 107 828 54 008 56 770 51 716 50 230
Zyski (straty) zatrzymane 755 253 1 292 160 510 781 421 742 362 923 239 329
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 333 710 2 444 500 1 076 800 996 007 952 449 635 686
Pasywa razem 3 282 000 6 233 360 2 339 360 2 025 020 1 907 210 1 306 910