Central Garden & Pet Co. (CENT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 488 730 177 442 426 422 652 712 497 749 482 106 32 397
Inwestycje krótkoterminowe 33 172 46 883 33 514 27 498 30 160 20 562 18 045
Należności 332 890 376 787 385 384 391 773 300 135 275 908 237 868
Zapasy 838 188 938 000 685 237 439 615 466 197 427 823 382 101
Pozostałe aktywa obrotowe 33 172 46 883 33 514 27 498 30 160 20 562 18 045
Aktywa obrotowe razem 1 707 120 1 553 850 1 543 660 1 525 280 1 307 190 1 217 300 683 056
Inwestycje długotrminowe 1 671 520 1 728 150 1 573 020 814 081 717 827 689 911 623 850
Rzeczowe aktywa trwałe 391 768 396 979 328 571 244 667 245 405 217 647 180 913
Wartość firmy 546 436 546 436 369 391 289 955 286 077 281 177 256 275
Wartości niematerialne 497 228 543 210 134 431 134 924 146 137 152 265 116 067
Pozostałe aktywa trwałe 62 553 55 179 575 028 28 653 40 208 38 822 70 595
Aktywa razem 3 378 650 3 282 000 3 116 680 2 339 360 2 025 020 1 907 210 1 306 910

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 190 902 215 681 245 542 205 234 149 246 110 259 103 283
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 247 317 1 081 97 113 122 375
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 266 838 249 894 275 696 234 931 129 166 102 583 116 549
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 457 987 465 892 522 319 440 262 278 525 212 964 220 207
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 187 960 1 186 240 1 184 680 693 956 693 037 692 031 395 278
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 144 271 147 429 56 012 40 956 57 281 49 380 54 279
Udziały niekontrolujące 1 460 1 006 1 292 871 170 385 1 456
Zobowiązania razem 1 927 300 1 948 300 1 894 430 1 262 560 1 029 010 954 760 671 220
Akcje zwykłe 52 395 53 220 53 914 54 008 56 770 51 716 50 230
Zyski (straty) zatrzymane 859 370 755 253 646 082 510 781 421 742 362 923 239 329
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 451 350 1 333 710 1 222 250 1 076 800 996 007 952 449 635 686
Pasywa razem 3 378 650 3 282 000 3 116 680 2 339 360 2 025 020 1 907 210 1 306 910