Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 657 620 1 488 260 893 491 845 575 776 854 677 949 629 816
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 047 040 913 183 598 612 569 084 525 420 470 034 439 930
Zysk ze sprzedaży brutto 610 572 575 073 294 879 276 491 251 434 207 915 189 886
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 378 785 316 735 208 553 202 823 187 112 161 660 152 068
Zysk operacyjny 231 787 258 338 86 326 73 668 64 322 46 255 37 818
Koszty odsetek netto 5 880 5 780 9 442 13 310 16 331 15 076 14 699
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 225 878 252 593 77 250 60 313 47 996 31 179 23 119
Podatek dochodowy 55 325 60 143 17 864 12 364 8 974 2 300 8 922
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 170 553 192 450 59 386 47 949 39 022 28 879 14 197