Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 192 450 59 386 47 949 39 022 28 879 14 197
Amortyzacja 27 352 58 379 52 474 18 902 17 128 16 710
Zmiana stanu należności -3 109 684 3 992 3 706 35 223
Zmiana stanu zapasów 198 540 -12 957 47 983 29 262 22 376 12 761
Zmiana stanu gotówki -52 474 3 585 52 949 7 598 981 840
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 88 864 155 922 25 317 63 260 44 200 41 151
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -60 443 -28 424 -37 195 -27 525 -24 418 -22 293
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -60 443 -28 424 -40 166 -31 765 -23 553 -23 598
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -80 895 -123 913 67 798 -23 897 -19 666 -16 713