Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 18 193 20 674 73 148 69 563 16 614 9 016 8 035
Inwestycje krótkoterminowe 48 341 37 195 12 777 14 284 11 900 16 250 13 028
Należności 13 145 9 662 12 771 12 087 8 095 4 389 4 354
Zapasy 589 494 474 300 275 760 288 717 240 734 211 472 189 096
Pozostałe aktywa obrotowe 48 341 37 195 12 777 14 284 11 900 16 250 13 028
Aktywa obrotowe razem 669 173 541 831 374 456 384 651 277 343 241 127 224 303
Inwestycje długotrminowe 848 208 658 024 559 125 540 060 358 732 346 814 341 278
Rzeczowe aktywa trwałe 257 143 155 247 110 444 109 603 98 663 89 208 82 711
Wartość firmy 197 502 197 502 197 502 197 502 195 858 193 095 193 095
Wartości niematerialne 60 751 60 813 60 885 60 974 62 845 63 383 64 511
Pozostałe aktywa trwałe 6 189 3 315 3 467 1 738 1 366 1 128 961
Aktywa razem 1 517 380 1 199 860 933 581 924 711 636 075 587 941 565 581

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 134 246 131 394 104 641 95 334 104 955 89 958 77 482
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 66 906 29 387 1 164 130 919 617 21 527 34 783
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 173 690 175 687 115 851 86 372 46 371 39 513 35 536
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 374 842 336 468 221 656 312 625 151 943 150 998 147 801
Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 301 16 164 123 288 121 976 184 978 190 503 199 342
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 748 2 232 3 424 635 17 788 18 804 17 568
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 740 931 600 179 538 690 603 018 371 911 373 335 385 672
Akcje zwykłe 29 805 29 556 28 930 28 583 28 092 26 744 26 459
Zyski (straty) zatrzymane 576 030 405 477 213 027 153 641 105 692 66 670 37 791
Akcje własne -9 547 -4 858 -1 954 -1 200 -668 -194 -69
Kapitał własny 776 450 599 676 394 891 321 693 264 164 214 606 179 909
Pasywa razem 1 517 380 1 199 860 933 581 924 711 636 075 587 941 565 581