Badger Meter Inc. (BMI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 565 568 505 198 425 544 424 625 433 732 402 440
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 345 598 299 714 257 295 261 097 271 383 246 694
Zysk ze sprzedaży brutto 219 970 205 484 168 249 163 528 162 349 155 746
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 132 675 126 761 103 093 101 380 105 480 100 124
Zysk operacyjny 87 295 78 723 65 156 62 148 56 869 55 622
Koszty odsetek netto -552 -20 30 253 1 157 789
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 87 717 78 623 64 981 61 607 35 852 54 833
Podatek dochodowy 21 221 17 739 15 638 14 430 8 062 20 262
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 66 496 60 884 49 343 47 177 27 790 34 571