Badger Meter Inc. (BMI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 191 782 138 052 87 174 72 273 48 871 13 086 11 164
Inwestycje krótkoterminowe 13 214 13 273 8 709 5 303 7 910 4 469 4 077
Należności 83 507 76 651 65 866 61 689 61 365 66 300 58 210
Zapasy 153 674 119 856 99 611 81 586 81 948 80 804 85 172
Pozostałe aktywa obrotowe 13 214 13 273 8 709 5 303 7 910 4 469 4 077
Aktywa obrotowe razem 442 177 347 832 261 360 220 851 200 094 164 659 158 623
Inwestycje długotrminowe 274 742 255 215 269 458 247 529 221 799 228 032 233 104
Rzeczowe aktywa trwałe 73 878 73 542 78 050 82 705 85 761 90 321 93 601
Wartość firmy 113 163 101 261 104 313 88 708 71 258 71 258 67 424
Wartości niematerialne 53 737 53 607 64 176 53 598 48 163 55 418 59 326
Pozostałe aktywa trwałe 11 249 14 048 15 390 17 428 15 875 8 872 9 897
Aktywa razem 716 919 603 047 530 818 468 380 421 893 392 691 391 727

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 81 807 71 440 41 859 34 923 31 523 22 469 28 601
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 4 480 18 060 44 550
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 50 141 38 872 40 287 30 276 21 244 19 486 19 958
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 131 948 110 312 82 146 65 199 57 247 60 015 93 109
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 63 428 45 665 40 217 36 226 32 702 25 841 17 732
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 200 437 160 625 127 748 107 121 90 825 89 188 114 275
Akcje zwykłe 29 284 29 218 29 144 29 052 29 028 28 993 28 927
Zyski (straty) zatrzymane 458 719 395 155 353 535 314 850 285 879 257 313 244 224
Akcje własne -36 997 -37 253 -37 046 -37 089 -34 238 -29 364 -24 766
Kapitał własny 516 482 442 422 403 070 361 259 331 068 303 503 277 452
Pasywa razem 716 919 603 047 530 818 468 380 421 893 392 691 391 727