Badger Meter Inc. (BMI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 66 496 60 884 49 343 47 177 27 790 34 571
Amortyzacja 26 241 27 862 25 216 24 146 24 315 24 398
Zmiana stanu należności 10 785 4 177 324 -4 935 8 090 -1 608
Zmiana stanu zapasów 20 245 18 025 -362 1 144 -4 368 7 471
Zmiana stanu gotówki 50 878 14 901 23 402 35 785 1 922 3 826
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 82 451 87 510 89 578 80 714 60 350 49 751
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 891 -6 746 -9 059 -7 496 -8 643 -15 069
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 891 -51 423 -38 193 -7 496 -16 691 -35 445
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -24 605 -20 507 -27 819 -37 709 -42 140 -10 426