Amazon.com Inc. (AMZN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 513 983 000 469 822 000 386 064 000 280 522 000 232 887 000 177 866 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 288 831 000 272 344 000 233 307 000 165 536 000 139 156 000 111 934 000
Zysk ze sprzedaży brutto 225 152 000 197 478 000 152 757 000 114 986 000 93 731 000 65 932 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 54 129 000 41 374 000 28 676 000 24 081 000 18 150 000 13 743 000
Zysk operacyjny 12 248 000 24 879 000 22 824 000 14 541 000 12 421 000 4 106 000
Koszty odsetek netto 1 378 000 1 361 000 1 092 000 768 000 977 000 646 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 939 000 38 155 000 24 194 000 13 962 000 11 270 000 3 802 000
Podatek dochodowy -3 217 000 4 791 000 2 863 000 2 374 000 1 197 000 769 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -2 722 000 33 364 000 21 331 000 11 588 000 10 073 000 3 033 000