Amazon.com Inc. (AMZN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 70 026 000 192 098 000 84 396 000 55 021 000 41 250 000 30 986 000
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 42 360 000 65 782 000 24 542 000 20 816 000 16 677 000 13 164 000
Zapasy 34 405 000 65 280 000 23 795 000 20 497 000 17 174 000 16 047 000
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 146 791 000 323 160 000 132 733 000 96 334 000 75 101 000 60 197 000
Inwestycje długotrminowe 315 884 000 517 938 000 188 462 000 128 914 000 87 547 000 71 113 000
Rzeczowe aktywa trwałe 186 715 000 320 562 000 113 114 000 72 705 000 61 797 000 48 866 000
Wartość firmy 20 288 000 30 742 000 15 017 000 14 754 000 14 548 000 13 350 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 42 758 000 54 470 000 22 778 000 16 314 000 11 202 000 8 897 000
Aktywa razem 462 675 000 841 098 000 321 195 000 225 248 000 162 648 000 131 310 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 79 600 000 157 328 000 72 539 000 47 183 000 38 192 000 34 616 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 75 793 000 127 204 000 53 846 000 40 629 000 30 199 000 23 267 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 155 393 000 284 532 000 126 385 000 87 812 000 68 391 000 57 883 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 67 150 000 97 488 000 31 816 000 23 414 000 39 787 000 37 926 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 94 089 000 182 588 000 69 590 000 51 962 000 9 431 000 6 802 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 316 632 000 564 608 000 227 791 000 163 188 000 119 099 000 103 601 000
Akcje zwykłe 10 189 000 1 012 000 500 000 494 000 487 000 480 000
Zyski (straty) zatrzymane 83 193 000 171 830 000 52 551 000 31 220 000 19 625 000 8 636 000
Akcje własne -7 837 000 -3 674 000 -1 837 000 -1 837 000 -1 837 000 -1 837 000
Kapitał własny 146 043 000 276 490 000 93 404 000 62 060 000 43 549 000 27 709 000
Pasywa razem 462 675 000 841 098 000 321 195 000 225 248 000 162 648 000 131 310 000