Amazon.com Inc. (AMZN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 86 780 000 70 026 000 96 049 000 84 396 000 55 021 000 41 250 000 30 986 000
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0 0
Należności 52 253 000 42 360 000 32 891 000 24 542 000 20 816 000 16 677 000 13 164 000
Zapasy 33 318 000 34 405 000 32 640 000 23 795 000 20 497 000 17 174 000 16 047 000
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 172 351 000 146 791 000 161 580 000 132 733 000 96 334 000 75 101 000 60 197 000
Inwestycje długotrminowe 355 503 000 315 884 000 258 969 000 188 462 000 128 914 000 87 547 000 71 113 000
Rzeczowe aktywa trwałe 204 177 000 186 715 000 160 281 000 113 114 000 72 705 000 61 797 000 48 866 000
Wartość firmy 22 789 000 20 288 000 15 371 000 15 017 000 14 754 000 14 548 000 13 350 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 56 024 000 42 758 000 27 235 000 22 778 000 16 314 000 11 202 000 8 897 000
Aktywa razem 527 854 000 462 675 000 420 549 000 321 195 000 225 248 000 162 648 000 131 310 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 84 981 000 79 600 000 78 664 000 72 539 000 47 183 000 38 192 000 34 616 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 79 936 000 75 793 000 63 602 000 53 846 000 40 629 000 30 199 000 23 267 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 164 917 000 155 393 000 142 266 000 126 385 000 87 812 000 68 391 000 57 883 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 58 314 000 67 150 000 48 744 000 31 816 000 23 414 000 39 787 000 37 926 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 102 748 000 94 089 000 91 294 000 69 590 000 51 962 000 9 431 000 6 802 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 325 979 000 316 632 000 282 304 000 227 791 000 163 188 000 119 099 000 103 601 000
Akcje zwykłe 10 304 000 10 189 000 10 120 000 500 000 494 000 487 000 480 000
Zyski (straty) zatrzymane 113 618 000 83 193 000 85 915 000 52 551 000 31 220 000 19 625 000 8 636 000
Akcje własne -7 837 000 -7 837 000 -1 837 000 -1 837 000 -1 837 000 -1 837 000 -1 837 000
Kapitał własny 201 875 000 146 043 000 138 245 000 93 404 000 62 060 000 43 549 000 27 709 000
Pasywa razem 527 854 000 462 675 000 420 549 000 321 195 000 225 248 000 162 648 000 131 310 000