Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 18 012 200 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200 13 325 800 12 379 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 18 012 200 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200 13 325 800 12 379 800
Koszty badań i rozwoju 844 800 798 600 716 600 674 100 636 300 630 200 627 500
Koszty ogólnego zarządu 3 551 400 3 233 200 3 040 500 3 003 000 3 064 200 2 971 500 2 783 200
Zysk operacyjny 4 507 400 3 803 200 3 324 600 3 141 700 3 024 400 2 511 700 2 326 800
Koszty odsetek netto 103 800 40 900 23 200 22 600 32 300 19 200 3 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 437 600 3 804 100 3 361 200 3 182 600 3 005 600 2 171 100 2 531 100
Podatek dochodowy 1 025 600 855 200 762 700 716 100 712 800 550 300 797 700
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 3 412 000 2 948 900 2 598 500 2 466 500 2 292 800 1 620 800 1 733 400