Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 2 948 900 2 598 500 2 466 500 2 292 800 1 620 800 1 733 400
Amortyzacja 515 100 510 700 480 000 409 000 377 600 316 100
Zmiana stanu należności 443 200 286 100 2 000 455 100 280 600 -39 200
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 138 900 666 700 -51 200 -213 600 -610 300 -431 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 099 500 3 093 300 3 026 200 2 688 300 2 515 200 2 125 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -553 400 -505 900 -616 400 -566 500 -470 800 -470 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 014 400 -3 515 000 3 156 300 -2 197 700 -2 504 600 5 730 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 13 653 400 6 437 500 -5 890 600 -207 700 -1 655 900 000 -8 281 700