Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 3 412 000 2 948 900 2 598 500 2 466 500 2 292 800 1 620 800 1 733 400
Amortyzacja 549 300 515 100 510 700 480 000 409 000 377 600 316 100
Zmiana stanu należności -161 000 443 200 286 100 2 000 455 100 280 600 -39 200
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 647 200 -1 138 900 666 700 -51 200 -213 600 -610 300 -431 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 207 600 3 099 500 3 093 300 3 026 200 2 688 300 2 515 200 2 125 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -571 600 -553 400 -505 900 -616 400 -566 500 -470 800 -470 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 517 300 -7 014 400 -3 515 000 3 156 300 -2 197 700 -2 504 600 5 730 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 680 700 13 653 400 6 437 500 -5 890 600 -207 700 -1 655 900 000 -8 281 700