Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 083 500 1 436 300 2 575 200 1 908 500 1 959 700 2 173 300 2 783 600
Inwestycje krótkoterminowe 37 077 500 50 198 000 35 439 200 27 214 300 29 943 300 27 892 500 28 171 500
Należności 3 009 600 3 170 600 2 727 400 2 441 300 2 439 300 1 984 200 1 703 600
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 37 077 500 50 198 000 35 439 200 27 214 300 29 943 300 27 892 500 28 171 500
Aktywa obrotowe razem 42 170 600 54 804 900 40 741 800 31 564 100 34 342 300 32 050 000 32 658 700
Inwestycje długotrminowe 8 800 400 8 263 300 8 030 700 7 601 400 7 545 400 5 038 700 4 521 300
Rzeczowe aktywa trwałe 681 400 652 600 684 500 703 900 764 200 793 700 779 900
Wartość firmy 2 339 400 2 300 500 2 338 400 2 309 400 2 323 000 2 243 500 1 741 000
Wartości niematerialne 1 343 600 1 333 100 1 210 100 1 215 800 1 071 500 886 400 620 200
Pozostałe aktywa trwałe 3 929 000 3 404 100 3 312 000 2 865 000 3 125 300 1 107 900 1 372 600
Aktywa razem 50 971 000 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700 37 088 700 37 180 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 96 800 110 200 141 100 102 000 125 500 135 400 149 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 1 001 800 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 42 670 800 55 048 500 37 953 700 29 022 800 32 502 200 30 278 200 29 666 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 42 767 600 55 158 700 38 094 800 30 126 600 32 627 700 30 413 600 29 815 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 989 000 2 987 100 2 985 000 1 002 800 2 002 200 2 002 400 2 002 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 281 800 1 259 200 1 196 500 1 207 600 1 198 000 1 105 800 1 221 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 47 461 900 59 842 900 43 102 400 33 413 300 36 487 800 33 629 100 33 203 000
Akcje zwykłe 413 700 418 800 426 300 430 800 435 000 440 600 447 800
Zyski (straty) zatrzymane 22 118 000 20 696 300 19 451 100 18 436 300 17 500 600 15 271 300 14 728 200
Akcje własne -18 469 300 -17 335 400 -15 386 800 -14 067 000 -13 090 500 -12 209 600 -11 303 700
Kapitał własny 3 509 100 3 225 300 5 670 100 5 752 200 5 399 900 3 459 600 3 977 000
Pasywa razem 50 971 000 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700 37 088 700 37 180 000