Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 498 000 1 565 000 1 300 000 2 053 000 1 868 000 1 280 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 524 000 450 000 419 000 563 000 486 000 373 000
Zysk ze sprzedaży brutto 974 000 1 115 000 881 000 1 490 000 1 382 000 907 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 123 000 113 000 116 000 130 000 119 000 88 000
Zysk operacyjny 524 000 455 000 208 000 464 000 396 000 297 000
Koszty odsetek netto 80 000 93 000 112 000 100 000 60 000 6 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 476 000 335 000 -158 000 207 000 223 000 243 000
Podatek dochodowy 121 000 91 000 -26 000 50 000 61 000 13 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 355 000 244 000 -132 000 157 000 162 000 230 000