Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 488 000 -132 000 157 000 162 000 230 000
Amortyzacja 190 000 98 000 109 000 99 000 75 000
Zmiana stanu należności 197 000 -9 000 11 000 99 000 194 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -151 000 399 000 -272 000 309 000 57 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 852 000 67 000 100 000 231 000 278 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -74 000 -33 000 -50 000 -73 000 -46 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -68 000 -31 000 -53 000 -1 728 000 -197 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 426 000 363 000 -320 000 1 808 000 -51 000