Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 289 000 355 000 244 000 -132 000 157 000 162 000 230 000
Amortyzacja 76 000 77 000 95 000 98 000 109 000 99 000 75 000
Zmiana stanu należności 7 000 -258 000 -49 000 -9 000 11 000 99 000 194 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -95 000 -181 000 -322 000 399 000 -272 000 309 000 57 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 376 000 399 000 426 000 67 000 100 000 231 000 278 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -37 000 -39 000 -37 000 -33 000 -50 000 -73 000 -46 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -66 000 179 000 -34 000 -31 000 -53 000 -1 728 000 -197 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -402 000 -584 000 -713 000 363 000 -320 000 1 808 000 -51 000