Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 66 000 161 000 171 000 493 000 94 000 366 000 57 000
Inwestycje krótkoterminowe 66 000 150 000 149 000 112 000 101 000 192 000 83 000
Należności 241 000 234 000 246 000 295 000 304 000 293 000 194 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 66 000 150 000 149 000 112 000 101 000 192 000 83 000
Aktywa obrotowe razem 373 000 545 000 720 000 900 000 499 000 851 000 334 000
Inwestycje długotrminowe 3 660 000 3 578 000 3 549 000 3 744 000 4 034 000 4 125 000 1 803 000
Rzeczowe aktywa trwałe 88 000 99 000 106 000 278 000 307 000 326 000 250 000
Wartość firmy 1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 539 000 1 547 000 423 000
Wartości niematerialne 1 579 000 1 606 000 1 675 000 1 715 000 1 946 000 1 987 000 943 000
Pozostałe aktywa trwałe 468 000 348 000 243 000 226 000 242 000 265 000 187 000
Aktywa razem 4 033 000 4 123 000 4 269 000 4 644 000 4 533 000 4 976 000 2 137 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 32 000 39 000 31 000 28 000 30 000 61 000 38 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 37 000 20 000 21 000 21 000 21 000 21 000 103 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 390 000 347 000 345 000 297 000 411 000 611 000 270 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 459 000 406 000 397 000 346 000 462 000 693 000 411 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 164 000 2 057 000 2 063 000 2 576 000 2 101 000 2 120 000 81 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 339 000 353 000 354 000 400 000 371 000 346 000 210 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 287 000 3 161 000 3 180 000 3 681 000 3 321 000 3 558 000 875 000
Akcje zwykłe 84 400 90 300 93 400 93 400 96 500 99 500 99 800
Zyski (straty) zatrzymane 488 000 318 000 79 000 -82 000 113 000 69 000 0
Akcje własne -1 361 000 -964 000 -519 000 -408 000 -363 000 -119 000 0
Kapitał własny 746 000 962 000 1 089 000 963 000 1 212 000 1 418 000 1 262 000
Pasywa razem 4 033 000 4 123 000 4 269 000 4 644 000 4 533 000 4 976 000 2 137 000