Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 161 000 342 000 493 000 94 000 366 000 57 000
Inwestycje krótkoterminowe 150 000 298 000 112 000 101 000 192 000 83 000
Należności 234 000 492 000 295 000 304 000 293 000 194 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 150 000 298 000 112 000 101 000 192 000 83 000
Aktywa obrotowe razem 545 000 1 440 000 900 000 499 000 851 000 334 000
Inwestycje długotrminowe 3 578 000 7 098 000 3 744 000 4 034 000 4 125 000 1 803 000
Rzeczowe aktywa trwałe 99 000 212 000 278 000 307 000 326 000 250 000
Wartość firmy 1 525 000 3 050 000 1 525 000 1 539 000 1 547 000 423 000
Wartości niematerialne 1 606 000 3 350 000 1 715 000 1 946 000 1 987 000 943 000
Pozostałe aktywa trwałe 348 000 486 000 226 000 242 000 265 000 187 000
Aktywa razem 4 123 000 8 538 000 4 644 000 4 533 000 4 976 000 2 137 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 39 000 62 000 28 000 30 000 61 000 38 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 000 42 000 21 000 21 000 21 000 103 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 347 000 690 000 297 000 411 000 611 000 270 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 406 000 794 000 346 000 462 000 693 000 411 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 057 000 4 126 000 2 576 000 2 101 000 2 120 000 81 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 353 000 708 000 400 000 371 000 346 000 210 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 161 000 6 360 000 3 681 000 3 321 000 3 558 000 875 000
Akcje zwykłe 90 300 186 800 93 400 96 500 99 500 99 800
Zyski (straty) zatrzymane 318 000 158 000 -82 000 113 000 69 000 0
Akcje własne -964 000 -1 038 000 -408 000 -363 000 -119 000 0
Kapitał własny 962 000 2 178 000 963 000 1 212 000 1 418 000 1 262 000
Pasywa razem 4 123 000 8 538 000 4 644 000 4 533 000 4 976 000 2 137 000