WEC Energy Group Inc (WEC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 597 400 8 316 000 7 241 700 7 523 100 7 679 500 7 648 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 358 900 3 311 000 2 319 500 2 678 800 2 897 900 2 822 800
Zysk ze sprzedaży brutto 5 238 500 5 005 000 4 922 200 4 844 300 4 781 600 4 825 700
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 924 200 1 714 900 1 706 100 1 531 400 1 468 400 1 785 200
Koszty odsetek netto 515 100 471 100 493 700 501 500 445 100 415 700
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 732 600 1 498 800 1 429 300 1 259 700 1 230 300 1 588 400
Podatek dochodowy 322 900 200 300 227 900 125 000 169 800 383 500
Udziały niekontrolujące 400 -3 000 300 -500 0 0
Zysk (strata) netto 1 408 100 1 300 300 1 199 900 1 134 000 1 059 300 1 203 700