WEC Energy Group Inc (WEC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 408 100 1 300 300 1 199 900 1 134 000 1 059 300 1 203 700
Amortyzacja 1 122 600 1 074 300 975 900 926 300 845 800 798 600
Zmiana stanu należności 312 700 302 900 26 300 -104 400 -69 800 109 000
Zmiana stanu zapasów 171 300 107 200 -21 200 1 600 9 200 -48 600
Zmiana stanu gotówki 12 600 -8 500 -12 700 -47 000 45 600 1 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 060 700 2 032 700 2 196 000 2 345 500 2 445 500 2 079 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 314 900 -2 252 800 -2 238 800 -2 260 800 -2 115 700 -1 959 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 642 400 -2 311 800 -2 806 800 -2 494 900 -2 384 400 -2 239 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 676 400 294 000 601 100 85 600 26 400 161 400