WEC Energy Group Inc (WEC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 28 900 16 300 24 800 37 500 84 500 38 900
Inwestycje krótkoterminowe 533 300 498 900 326 800 329 800 334 000 284 900
Należności 1 818 400 1 505 700 1 202 800 1 176 500 1 280 900 1 350 700
Zapasy 807 100 635 800 528 600 549 800 548 200 539 000
Pozostałe aktywa obrotowe 533 300 498 900 326 800 329 800 334 000 284 900
Aktywa obrotowe razem 3 187 700 2 656 700 2 083 000 2 093 600 2 247 600 2 213 500
Inwestycje długotrminowe 38 684 400 36 331 800 34 945 100 32 858 200 31 228 200 29 377 000
Rzeczowe aktywa trwałe 29 113 800 26 982 400 25 707 400 23 620 100 22 000 900 21 347 000
Wartość firmy 3 052 800 3 052 800 3 052 800 3 052 800 3 052 800 3 053 500
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 608 600 4 507 200 4 420 600 4 464 500 4 509 200 3 423 100
Aktywa razem 41 872 100 38 988 500 37 028 100 34 951 800 33 475 800 31 590 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 198 100 1 005 700 880 700 908 100 876 400 859 900
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 528 300 2 066 400 2 562 700 1 524 000 1 805 100 2 286 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 884 600 680 900 704 700 750 600 650 200 722 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 611 000 3 753 000 4 148 100 3 182 700 3 331 700 3 869 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 766 200 13 523 700 11 728 100 11 211 000 9 994 000 8 746 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 252 700 6 290 000 6 429 600 6 534 200 6 919 300 6 483 000
Udziały niekontrolujące 209 300 169 700 162 400 110 800 23 400 0
Zobowiązania razem 30 464 800 28 044 900 26 528 000 24 808 000 23 656 500 22 098 700
Akcje zwykłe 315 400 315 400 315 400 315 400 315 500 315 600
Zyski (straty) zatrzymane 7 265 300 6 775 100 6 329 600 5 927 700 5 538 200 5 176 800
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 11 407 300 10 943 600 10 500 100 10 143 800 9 819 300 9 491 800
Pasywa razem 41 872 100 38 988 500 37 028 100 34 951 800 33 475 800 31 590 500