Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zysk (strata) netto 273 420 263 125 232 810 173 859 158 668 136 883 117 874
Amortyzacja 61 206 27 033 23 805 24 611 28 844 38 636 45 756
Zmiana stanu należności 218 841 -601 199 14 714 -113 996 -65 652 46 113 73 372
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -16 263 -148 042 9 053 36 783 -25 453 -43 790 29 516
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 368 463 336 188 304 372 262 479 208 513 176 862 137 992
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -26 901 -10 582 -8 573 -12 245 -16 198 -9 726 -9 741
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -771 199 -55 740 -92 992 -63 023 -99 706 -42 634 -16 960
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 382 380 -249 608 -210 099 -163 049 -135 063 -173 087 -94 772