Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 522 550 3 504 050 3 213 510 2 994 890 3 107 350 2 964 150 2 753 360
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 4 522 550 3 504 050 3 213 510 2 994 890 3 107 350 2 964 150 2 753 360
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 305 107 234 784 222 972 204 615 200 230 190 120 177 219
Zysk operacyjny 419 922 340 775 275 428 241 920 207 953 194 338 176 419
Koszty odsetek netto 46 537 11 584 11 831 13 100 13 626 15 524 11 581
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 400 978 348 766 266 870 227 991 175 136 174 562 171 761
Podatek dochodowy 127 526 85 602 34 039 54 101 16 375 37 605 53 844
Udziały niekontrolujące 32 39 21 31 93 74 43
Zysk (strata) netto 273 420 263 125 232 810 173 859 158 668 136 883 117 874