Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 930 800 3 676 900 3 106 000 2 702 900 2 754 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 772 100 2 038 500 1 763 800 1 582 200 1 613 700
Zysk ze sprzedaży brutto 2 158 700 1 638 400 1 342 200 1 120 700 1 140 700
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 277 000 1 122 700 981 600 882 000 874 300
Zysk operacyjny 881 700 515 700 360 600 238 700 266 400
Koszty odsetek netto 66 300 77 000 85 700 92 300 108 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 20 800
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 824 000 452 400 265 500 165 000 188 400
Podatek dochodowy 198 300 102 600 74 700 49 600 47 700
Udziały niekontrolujące 500 1 000 -100 -2 900 -10 700
Zysk (strata) netto 624 500 348 800 189 500 100 500 151 400